Comença la recuperació social de la Creu de la Pedrera

3 May, 2011

Hola!

Amb les festes de Pasqua acabades, la gestió del nostre patrimoni cultural continua. Les obres en l’església ja han finalitzat, pràcticament. Sols queda rematar la faena en l’interior de la torre, en la portada així com en la part baixa de la façana lateral (láms. 1 i 2). Coincidint amb aquest fet s’ha iniciat la última fase del seguiment arqueològic de les obres de remodelació de la plaça i carrer major i carrers adjacents. El centre d’actuació es situa ara en el carrer camí de Cabanyes, en la plaça de l’Església i en el carrer portal d’Onil (làms. 3 i 4).

Làmina 1. Treballs finals en la portada de l'església.

Làmina 2. Treballs finals en la façana lateral de l'església.

Làmina 3. Vista general de la plaça de l'Església.

Làmina 4. Vista general de la rasa en el camí de Cabanyes.

En la rasa del carrer camí de Cabanyes no s’ha produït cap troballa. Ara sols queda vore si aquest resultats es repetiran al voltant de l’església o, per contra, es produirà alguna agradable sorpresa que servisca per a millorar el coneixement de la nostra història.

Els pròxims dies també es posarà en marxa una nova iniciativa per a recuperar i conèixer millor un d’eixos béns culturals visible i invisible al mateix temps. L’elecció recau, en aquesta ocasió, sobre la Creu de la Pedrera situada al final del carrer Biar (làm. 5). Visible perquè tota la persona que passe per allà la pot vore, però invisible perquè a penes es sap res d’ella.

Làmina 5. Creu de la Pedrera.

La història d’aquesta creu és més que curiosa. En alguns casos, les creus funcionaven com a delimitadors del terme. Però la de la Pedrera no té aquesta funció, encara que es trobe a les afores de Castalla. Es va col·locar en 1730 en memòria d’En José Serrano Rico, notari, que va ser assassinat en eixe mateix lloc. Els impulsors d’aquesta iniciativa van ser els seus familiars, segons es desprèn de la informació publicada per Mª.L. Torró en la Crónica de Castalla -amb la qual s’ha de ser molt curós per les greus errades històriques que presenta. Són molts els interrogants de caràcter històric que aquest episodi presenta. D’on era José Serrano? Per què va ser assassinat? Era de veritat un notari? Alguns no es contestaran mai, mentre que altres sols tindran després d’executar la corresponent recerca.

Respecte al seu estat de conservació, pot afermar-se que és acceptable encara que presenta patologies (una situació normal si es té en conte que la creu té 281 anys). La part més afectada és la superior. Aquesta presenta molts microorganismes per tota la seua superfície (làm. 6), pèrdua dels dos elements decoratius circulars que remataven els seus braços horitzontals (làm. 7), morters inadequats (làm. 8), erosió i trencaments (làm. 9), i grafits recents (vegeu la làmina 8). El cos i la base es troben en millor estat perquè en 1987 van ser objectes d’una  “restauració”, que va consistir en el picat dels mateixos (làm. 10).

Làmina 9. Erosió i trencaments.

Làmina 10. Any dels treballs de restauració.

El projecte de recuperació social[1] que s’ha posat en marxa contempla les següents actuacions de recerca, conservació, restauració i difusió:

  • Recerca històrica per a confirmar o descartar la informació publicada en la crònica de Castalla.
  • Reposició dels elements perduts (peces decoratives circulars).
  • Eliminació dels microorganismes amb un biocida. Amb aquest sistema no agressiu s’evita picar la pedra. D’aquesta forma no ens quedarem sense pedra!
  • Protecció de les parts més exposades a l’acció de l’aigua amb làmines metàl·liques no agressives de zinc i/o coure.
  • Senyalització patrimonial amb la història del bé cultural i les intervencions executades

Totes aquestes intervencions es realitzaran de forma progressiva en els pròxims mesos. Junt a la recerca històrica, ja iniciada, les pròximes setmanes es procedirà a reposar els elements decoratius perduts. Seguiu atents!


[1] Entesa com les actuacions portades a terme en els béns integrants del patrimoni cultural, que permeten a la societat l’accés i gaudi, intel·lectual i/o físic, d’aquests béns.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials