L’inventari i catàleg de fauna i flora actual del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla ja pren forma

25 April, 2013

Bon dia!

Com s’ha comentat en anteriors entrades, el biòleg Daniel Liñana Torres (làm. 1) forma part de l’equip interdisciplinar que, coordinat pel Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla (SMPC); desenvolupa el Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

La seua tasca consisteix a realitzar l’inventari i catàleg de fauna i flora actuals al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (CPCC) . Un treball del qual es van presentar els primers resultats en la conferència El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Un espai sense vida? Fins ara s’han localitzat prop de 200 espècies de plantes que pertanyen a 50 famílies diferents. Algunes són de distribució reduïda, cas de les iberollevantines o l’orquídia coneguda com Aceras anthropophorum o flor de l’home penjat (també inclosa al catàleg de flora protegida de la Comunitat Valenciana). Quant a la fauna s’han observat rastres de 4 espècies de mamífers –rabosa, conill, estarrufe i esquirol–; prop de 28 espècies d’aus; una espècie amfíbia –tòtil ibèric–; i una rèptil –la sarganta ibèrica.

Ara amb la col·laboració activa de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Castalla; s’ha iniciat la última fase d’aquest treball tant important. Aquesta consisteix en la finalització de l’inventari i en la plasmació de tota la informació en una fitxa (làm. 2). Aquesta inclou la següent informació d’interès:

 • Nom científic, en valencià i castellà de la planta
 • Família a la qual pertany
 • Descripció
 • Època de floració
 • Distribució
 • Estatus (si és o no autòctona)
 • Ubicació dins del CPCC
 • Comentaris genèrics
 • Propietats
 • Imatges
Làmina 2. Fitxa de l'inventari i catàleg.

Làmina 2. Fitxa de l’inventari i catàleg.

Està previst que el treball estiga totalment acabat a finals d’any. Els resultats del mateix serviran per a gestionar els béns naturals integrants del CPCC. Un espai com el CPCC, s’ha de gestionar integralment i amb perspectiva global, tenint present tots els aspectes que el conformen i no sols aquells que per unes u altres qüestions interessen o agraden més. El benefici d’aplicar aquesta política és més que evident. D’una banda permet conèixer millor el béns culturals i naturals del CPCC. D’altra, al tenir més varietat de recursos patrimonials, el producte turístic, cultural i natural que resulte, després de la seua recuperació social, serà molt més interessant i atractiu per a la societat castalluda i els visitants.

***

El inventario y catálogo de fauna y flora actual del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla ya toma forma

¡Buenos días!

Como se ha comentado en anteriores entradas, el biólogo Daniel Liñana Torres (lám. 1) forma parte del equipo interdisciplinar que, coordinado por el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla (SMPC); desarrolla el Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Su tarea consiste en realizar elinventario y catálogo de fauna y flora actuales del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (CPCC). Un trabajo del cual se presentaron los primeros resultados en la conferencia El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Un espai sense vida?  Hasta ahora se han localizado cerca de 200 especies de plantas que pertenecen a 50 familias diferentes. Algunas son de distribución reducida, caso de las iberolevantinas o la orquidea conocida como Aceras anthropophorum o flor del hombre colgado (también se encuentra incluida al catálogo de flora protegida de la Comunidad Valenciana). En cuanto a la fauna se han observado rastros de 4 especies de mamíferos –zorro, conejo, erizo y ardilla–; cerca de 28 especies de aves; una especie anfibia –sapo partero–; y una reptil –la lagartija ibérica–.

Ahora con la colaboración activa de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Castalla; se ha iniciado la última fase de este trabajo tan importante. Ésta consiste en la finalización del inventario y en la plasmación de toda la información en una ficha (lám. 2). Esta incluye la siguiente información de interés:

 • Nombre científico, en valenciano y castellano de la planta
 • Familia a la cual pertenece
 •  Descripción
 • Época de floración
 • Distribución
 • Estatus (si es o no autóctona)
 • Ubicación dentro del CPCC
 • Comentarios genéricos
 • Propiedades
 • Imágenes

Está previsto que el trabajo esté totalmente acabado a finales de año. Los resultados del mismo servirán para gestionar los bienes naturales integrantes del CPCC. Un espacio como el CPCC, debe gestionarse integralmente y con perspectiva global, teniendo presente todos los aspectos que lo conforman y no sólo aquellos que por unas u otras cuestiones interesan o gustan más. El beneficio de aplicar esta política es más que evidente. Por un lado permite conocer mejor los bienes culturales y naturales del CPCC. Por otro, al tener más variedad de recursos patrimoniales, el producto turístico, cultural y natural que resulte, tras su recuperación social, será mucho más interesante y atractivo para la sociedad castallense y los visitantes.

 

 

Sobre l'autor ()

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials