El Consell Valencià de Cultura recolza oficialment la complementació de bé d’interès cultural del castell i les muralles de Castalla

3 May, 2013

Hola!

Com es va publicar en una entrada anterior; el Consell Valencià de Cultura (CVC) –institució consultiva i assessora de la Generalitat Valenciana–; col·labora en la culminació de la declaració de bé d’interès cultural del castell i les muralles de Castalla (làm. 1). I la cooperació ja ha donat fruït. El Diario Información va informar que el CVC, en la reunió del Ple que va tenir lloc el passat 30 d’abril a Banyeres de Mariola; ha donat suport oficial a la complementació de bé d’interès cultural del castell i les muralles de Castalla. Després de quasi dos anys de treball conjunt amb als serveis tècnics de la Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports; aquesta actuació tant important per al nostre castell inicia la seua recta final.

Làmina 1. Entorn de protecció proposat per al Castell de Castalla.

Làmina 1. Entorn de protecció proposat per al Castell de Castalla.

D’altra banda, fruït de la col·laboració entre les regidories de Patrimoni Cultural i Festes de l’Ajuntament de Castalla; s’ha realitzat un motle del penjant localitzat al castell en les excavacions arqueològiques de 1998 i 1999. El penjant és un objecte de coure esmaltat, excavat i gravat, procedent de l’ocupació cristiana del castell (segles XIV i XV) (làm. 2). La seua funció era adornar els arnesos i les muntures dels cavalls, però també podia utilitzar-se en altres animals com gossos i falcons. Tanmateix podia ser un signe d’identitat social o un element protector de l’animal a manera d’amulet o talismà. Davant l’absència d’un museu d’història local, el penjant es troba depositat a les dependències del MARQ.

Làmina 2. Penjant.

Làmina 2. Vista del penjant.

Els objectius d’aquesta actuació eren disposar de reproduccions d’un objecte representatiu de la història de Castalla per a utilitzar-les amb fins commemoratius; i contar amb motle per a, en cas necessari, realitzar una reproducció exacta del penjant.

La persona encarregada de realitzar aquesta tasca ha sigut Manuel Pérez Mateu, llicenciat en belles arts i especialista en conservació i restauració del patrimoni cultural, membre de l’equip que treballa al Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (làms. 3-6). Aquest ha seguit els quatre criteris bàsics de la restauració actual: mínima intervenció, reversibilitat dels productes a utilitzar, respecte per l’original i diferenciació entre l’original i el restaurat. El material utilitzat ha sigut Silical 120 una goma de silicona líquida molt recomanable per aquest tipus d’actuacions; i que compleix els criteris abans esmentats.

03

05

04

06

Làmines 3-6. Procés d’elaboració del motle i resultat final del mateix.

Bon cap de setmana!

***

El Consell Valencià de Cultura apoya oficialmente la complementación de Bién de Interés Cultural del castillo y las murallas de Castalla

¡Hola!

Como se publicó en una entrada anterior el Consell Valencià de Cultura (CVC) –institución consultiva y asesora de la Generalitat Valenciana–; colabora en la culminación de la declaración de Bién de Interés Cultural del castillo y las murallas de Castalla (lám. 1). Y la cooperación ya ha dado sus frutos. El Diario Información informó que el CVC, en la reunión del Pleno que tuvo lugar el pasado 30 de abril en Banyeres de Mariola; ha dado apoyo oficial a la complementación de Bién de Interés Cultural del castillo y las murallas de Castalla. Después de casi dos años de trabajo conjunto con los servicios técnicos de la Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports; esta actuación tan importante para nuestro castillo inicia su recta final.

Por otro lado, fruto de la colabación entre las Concejalías de Patrimonio Cultural y Fiestas del Ayuntamiento de Castalla; se ha realizado un molde del pinjante localizado en el castillo durante las excavaciones arqueológicas de 1998 y 1999. El pinjante es una objecto de cobre esmaltado, excavado y grabado, procedente de la ocupación cristiana del castillo (siglos XIV y XV) (lám. 2).

Los objetivos de esta actuación eran disponer de reproducciones de un objeto representativo de la historia de Castalla para utilizarlas con fines conmemorativos; y contar con un molde para, en caso necesario, realizar una reproducción exacta del pinjante.

La persona encargada de realizar estre trabajo ha sido Manuel Pérez Mateu, Licenciado en Bellas Artes y especialista en conservación y restauración del patrimonio cultural, miembro del equipo que trabaja en el Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (láms. 3-6). Éste ha seguido los cuatro criterios básicos de la restauración actual: mínima intervención, reversibilidad de los productos a utilitzar, respeto por el original y diferenciación entre el original y el restaurado. El material utilizado ha sido Silical 120, una goma de silicona líquida muy recomendable para este tipo de actuacions; y que cumple los criterios antes mencionados.

¡Buen fin de semana!

Sobre l'autor ()

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials