Aprovada definitivament la delimitació de l’entorn de protecció del castell i les muralles de Castalla i l’establiment de la seua normativa de protecció

13 March, 2014

Bon dia!

Mitjançant el DECRET 36/2014, de 7 de març, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el passat 11 de març (més informació ací); s’ha aprovat, definitivament, la complementació de la declaració de bé d’interès cultural del Castell i les muralles de Castalla, per mitjà de la delimitació del seu entorn de protecció i l’establiment de la normativa de protecció corresponent (fig. 1).

Figura 1. Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Figura 1. Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Com es va comentar en un anterior post, aquest treball l’ha realitzat la Conselleria de Cultura d’Educació i Esport, mitjançant la seua Direcció General de Cultura; i la col·laboració de l’Ajuntament Castalla i el seu Servei Municipal de Patrimoni Cultural.

Des de l’any 1985, amb l’entrada en vigor de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol, la fortificació tenia la consideració de BIC (nº de registre R-I-51-0011103); però al mateix temps aquest nivell de protecció presentava una sèrie de mancances: inexistència d’un entorn de protecció definit i absència d’una relació de tots els béns culturals materials que es troben al turó del castell. Per a resoldre-les, la Conselleria va incoar l’expedient de complementació que, a més de fixar l’entorn de protecció i establir les pautes patrimonials i urbanístiques que regiran sobre aquest entorn; inclourà un llistat amb tots els béns culturals materials del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla objecte de protecció (fig. 2, punxeu ací per a vore algunes fotografies dels esmentats béns):

Figura 2. Béns culturals materials del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla amb l'entorn de protecció delimitat // Figura 2. Bienes culturales del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla con el entorno de protección delimitado.

Figura 2. Béns culturals materials del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla amb l’entorn de protecció delimitat // Figura 2. Bienes culturales del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla con el entorno de protección delimitado.

 • Castell de Castalla
 • Possible albacar
 • Vila de Castalla amb les dos línies de muralles, el portal, l’aljub i l’Ermita de la Sang
 • Estructura indeterminada
 • Possible necròpolis del Fossar Vell
 • Depòsits d’aigua de 1928 i 1960
 • Marges i bancals de cultiu tradicionals
 • Jaciment arqueològic del Dipòsit Vell

Es tracta d’un important pas que ha servit per a completar un treball que, fins ara, es trobava incomplet. A més, reconeix i protegeix bona part de la realitat patrimonial del turó del castell i que fins ara no es tenia en consideració.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que l’entorn de protecció delimitat forma part del Centre Històric de Castalla (i és que no pot oblidar-se que la fortificació i el centre històric mantenen una relació estreta. Com es pot vore a la figura 2, la part més antiga del municipi es trobava al turó del castell). D’aquesta manera, el manteniment i millora de l’entorn revertirà, directament, en la recuperació social del centre històric. I per últim, i no menys important, aquesta actuació suposa l’harmonització patrimonial de Castalla amb les municipis de la província que han integrat els seus béns culturals en la seua dinàmica cultural, econòmica i social.

Aprobada definitivamente la delimitación del entorno de protección del castillo y las muralles de Castalla y el establecimiento de su normativa de protección

¡Buenos días!

Mediante el DECRETO 36/2014, de 7 de marzo, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 11 de marzo (más información aquí); se ha aprobado, definitivamente, la complementación de la declaración de bien de interés cultural del Castillo y las murallas de Castalla, por medio de la delimitación del suyo entorno a protección y el establecimiento de la normativa de protección correspondiente (ver fig. 1).

Como se comentó en un anterior post, este trabajo lo ha realizado la Conselleria de Cultura d’Educació i Esport, mediante su Direcció General de Cultura; y la colaboración del Ayuntamiento Castalla y su Servei Municipal de Patrimoni Cultural.

Desde el año 1985, con la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Histórico Español, la fortificación tenía la consideración de BIC (nº de registre R-I-51-0011103); pero al mismo tiempo este nivel de protección presentaba una serie de carencias: inexistencia de uno entorno a protección definido y ausencia de una relación de todos los bienes culturales materiales que se encuentran al cerro del castillo. Para resolverlas, la Conselleria incoó el expediente de complementación que, además de fijar la entorno a protección y establecer las pautas patrimoniales y urbanísticas que regirán sobre este entorno; incluirá un listado con todos los bienes culturales materiales del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla objeto de protección (ver fig. 2, pinchad aquí para ver algunas fotografías de los mencionados bienes):

 • Castell de Castalla
 • Posible albacar
 • Villa de Castalla con las dos líneas de murallas, el portal, el aljibe y la Ermita de la Sang
 • Estructura indeterminada
 • Posible necrópolis del Fossar Vell
 • Depósitos de agua de 1928 y 1960
 • Márgenes y bancales de cultivo tradicionales
 • Yacimiento arqueológico del Dipòsit Vell

Se trata de un importante paso que ha servido para completar un trabajo que, hasta ahora, se encontraba incompleto. Además, reconoce y protege buena parte de la realidad patrimonial del cerro del castillo y que hasta ahora no se tenía en consideración. 
Por otro lado, se tiene que tener en cuenta que el entorno a protección delimitado forma parte del Centre Històric de Castalla (y es que no puede olvidarse que la fortificación y el centro histórico mantienen una relación estrechada. Cómo se puede ver a la figura 2, la parte más antigua del municipio se encontraba al cerro del castillo). De este modo, el mantenimiento y mejora del entorno revertirá, directamente, en la recuperación social del centro histórico. Y por último, y no menos importante, esta actuación supone la armonización patrimonial de Castalla con las municipios de la provincia que han integrado sus bienes culturales en su dinámica cultural, económica y social.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials